בס"ד
UKIsrael

תנאי שימוש באתר וזכויות יוצרים

תנאי שימוש באתר וזכויות יוצרים

כללי

"אפקט הבטיחות בע"מ"  ח.פ 516098209 מציעה את המידע בשירות מקוון באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השרות) בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים 

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי "אפקט הבטיחות בע"מ" , כולל אלו המתפרסמים בשרות זה, שייכים ל"אפקט הבטיחות בע"מ" . זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא "אפקט הבטיחות בע"מ"  ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שימוש אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב של"אפקט הבטיחות בע"מ" .

אחריות

"אפקט הבטיחות בע"מ"  לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא תישא "אפקט הבטיחות בע"מ"  באחריות לכל סוג של טעות או שגיאה בחומר המוצג באתר.
לא תישא "אפקט הבטיחות בע"מ"  באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשרות על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשרת.
"אפקט הבטיחות בע"מ" ( עובדי החברה ונציגיה) לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשרות
נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשרות.
משתמש במידע בשירות מקוון זה/באתר בידע של רשת האינטרנט להלן: השירות בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר/שירו

קישורים

בשרות זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים.
ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לחברת"אפקט הבטיחות בע"מ"  אלא לצד ג' אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין אפקט הבטיחות לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאפקט הבטיחות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין "אפקט הבטיחות בע"מ"   אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על-ידי "אפקט הבטיחות בע"מ"  לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשרות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השרות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, מתבקש המשתמש לידע את מפעילי האתר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל

"אפקט הבטיחות בע"מ" לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר או להיעדר עדכון המוצג באתר זה.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם בשרות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור יחשב כנכון.

פניות ל"אפקט הבטיחות בע"מ" 

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי בטיחות וגיהות, ניתן לפנות ישירות ללשכת ממוני הבטיחות בדואר אלקטרוני (mail) שכתובתו:

office@safety-effect.com

 

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן