בס"ד
UKIsrael

שילוב ממונה בטיחות בארגון – בחירה נכונה

ממונה בטיחות

בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 נדרש כל מפעל (מפעל : כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 ) להעסיק/לשכור ממונה בטיחות במפעל / ארגון על מנת שינהל את הבטיחות בארגון ויכתוב תוכנית לניהול הבטיחות.

תפקיד ממונה בטיחות

תפקידו של ממונה הבטיחות במפעל (יועץ בטיחות) לסייע למחזיק המקום לשמור על קיומם של תנאי בטיחות נאותים לעובדים, לשמור על בריאותם, בטיחותם ורווחתם. את ממונה הבטיחות בארגון נכון לשלב בכלל תהליכי הארגון. החל משלבי הפיתוח דרך שהרכש ועד ליישום המכירה והשילוח.

דוגמא לשילוב ממונה בטיחות בעבודה בתהליך רכש מוצר למפעל:

הארגון נדרש לרכוש מכונת ייצור ל… עוגיות.

בחינה של ממונה הבטיחות במפעל בתהליך הרכש

בתהליך  (RFI (Request For Information – ממונה הבטיחות בעבודה מגדיר עפ"י ניהול סיכונים מקדים שערך במקום עמדת העבודה הייעודית , וכחלק מנוהל הכנסת גורם סיכון חדש כמו שמפורט בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 , את הדרישות הבטיחותיות להתאמה למכונה. מחלקת הרכש תפנה לספקים לבקש מידע על המכונות הייעודיות המותאמות לדגשי הבטיחות של ממונה הבטיחות (כגון : מיגון מכונות, התקני מגן לחשמל, ועוד.)

דגשי בטיחות של ממונה הבטיחות בעבודה בקבלת המוצר

לאחר שנבחרה המכונה וכעת נדרש להתקינה במפעל, ממונה הבטיחות ידריך את מתקיני המכונה על הסיכונים במקום העבודה הייעודי אליה הם מגיעים, יכיר להם את נהלי החירום של המפעל, את יציאות החירום הקרובה ואת התאמתם לצוותי החירום שבמקום.

במידה ונדרש מהמתקינים ציוד מגן אישי מתאים (כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997) יבחן ממונה הבטיחות את הצרכים ויוודא שהציוד מתאים, בתוקף ותקין. טרום תחילת עבודתם.

לאחר מכן יאשר את חיבור המכונה לחשמל בהתאמה לחוק החשמל, תשי"ד-1954 ובאמצעות בעל מקצוע מתאים שיחבר לחשמל עפ"י תקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985 וכן על זה הדרך לאשרר את כל תקינות המכונה טרום הפעלתה.

דגשי בטיחות של הממונה בהפעלת המוצר

טרום הפעלת המוצר, יוודא היועץ כי למוצר קיים ספר מכונה בו מפורטים דגשי הבטיחות של היצרן, ויבצע הדרכת בטיחות לעובדים המפעילים את המכונה בשיתוף עם מדריך מטעם היצרן שילמד כיצד להפעיל את המכונה.

במידע ונדרש ציוד מגן אישי מתאים, יירכש בתהליך הרכש גם ציוד מגן אישי ויסופק לעובדים הרלוונטים. הממונה יבדוק בהוראות היצרן האם קיימים דגשים מיוחדים בנושאי בטיחות ובריאות העובדים וידריך אותם בהתאם.

ניהול השוטף של הבטיחות באמצעות שירותי ממונה בטיחות בארגון

מעת לעת יבצע היועץ ניהול סיכונים לעמדת העבודה בה המכונה ממוקמת ומופעלת וימליץ על דגשי בטיחות ובריאות מתאימים.

ממונה בטיחות שכר

השכר משתנה ומבוסס על היקף המשרה של הממונה (מפקח עבודה אזורי מגיע לבחינה של הארגון וקובע את היקף שעות העבודה של הממונה), הוותק, הניסיון וההשכלה של הממונה, גודל הארגון, מספר העובדים בארגון, אופי ורמת הסיכון בארגון (האם מדובר באתר בניה, מפעל תעשייתי, בניין משרדים וכו') ועוד. כל הקריטריונים האלה קובעים את שכר ממונה הבטיחות.

 

על החברה

חברת אפקט הבטיחות בע"מ היא ארגון ממוני בטיחות ומספקת שירותי בטיחות איכותיים המשלבים אסטרטגיית ניהול הבטיחות בתצורת ניהול פרויקטים בהיבטי האיכות והניהול השוטף.

החברה נוסדה ע"י 3 ממוני בטיחות בכירים:

מנכ"ל – גל לוי

סמנכ"ל תוכן ומצוינות – יהודה נייקרוג

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי – גיל אלבוים

החברה מספקת שירות בכל רחבי הארץ: צפון, מרכז, דרום, יהודה ושומרון.

 

גל לוי - ממונה בטיחות ומנכל אפקט הבטיחות

גל לוי – ממונה בטיחות ומנכל אפקט הבטיחות


שאלות נפוצות

icon

כל מפעל המונה מעל 50 עובדים מחויב במינוי ממונה על הבטיחות לקידום הבטיחות במקום העבודה

icon

ניהול בטיחות באתרי בנייה, ביצוע כל סוגי ההדרכות באתרי בנייה, ליווי מנהלי עבודה וביצוע סקרי בטיחות בתחום זה

icon

באם הארגון נדרש לממונה בטיחות, מפקח עבודה אזורי מגיע לבחינה של הארגון וקובע את שעות העבודה של הממונה.

icon

אנו פועלים בכל רחבי הארץ: בצפון, במרכז, בדרום, בשפלה, ביהודה ושומרון.

icon

תפקידו של ממונה הבטיחות הוא לשמור על קיומם של תנאי בטיחות נאותים לעובדים, בריאותם, בטיחותם ורווחתם.

icon

חברת אפקט הבטיחות בע"מ היא ארגון ממוני בטיחות ומספקת בין השאר שירותי ממונה בטיחות איכותיים, הדרכות בטיחות, רישוי עסקים, סקרי סיכונים ועוד.

שירותים נוספים

בטיחות בעבודה בגובה – עשה ואל תעשה

בטיחות בעבודה בגובה עבודה בגובה נותרה אחת הסיבות המשמעותיות ביותר להרוגים ופצועים מנפילה מגובה. מקרים שכיחים כוללים נפילות מסולמות, נפילות מפיגומים ודרך משטחים שבירים. עבודה בגובה פירושה עבודה בכל מקום

היתר רעלים

היתר רעלים חומרים מסוכנים – תחיקה  על פי חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993,  לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר

תיק שטח

תיק שטח במסגרת תקנות הכבאות כמופיע בהוראת נציבות כבאות ראשית מספר 503, עסקים מסוימים (המפורטים בנספח א' להוראה) נדרשים בהכנת תיק שטח : אולמות שמחה ששטחם המקורה עולה על 750

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן