בס"ד
UKIsrael

קישורים לחוקים תקנות וצווים בתחומי בטיחות, חירום וסביבה

חוקים תקנות וצווים בתחומי בטיחות, חירום וסביבה

בטיחות בעבודה

פקודת הבטיחות בעבודה

 1. פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970

חוק ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה

 1. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
 2. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות), התשכ"א 1960
 3. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996
 4. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט-1999
 5. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס"א-2001
 6. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2013
 7. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות),תשכ"ג-1963

בטיחות במתקני לחץ

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967
 2. תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ) התשנ"ו 1995-
 3. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), תשנ"ו-1995
 4. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטאטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995

בטיחות בדודי קיטור

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז- 1986
 2. תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964
 3. תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה) התש"ס – 2000

תקנות התכנון והבניה

 1. חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
 2. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970
 3. תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), תשס"ג-2003
 4. תקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו) התשכ"ז 1967

חוקים ותקנות בנושאי כיבוי אש

 1. חוק הרשות לכבאות והצלה, התשע"ב-2012
 2. תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות), תשע"ה-2015
 3. תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (סוגי פעולות או אירועים שניתן להקצות להם כבאים וציוד בתשלום), תשע"ו-2016
 4. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972
 5. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל"ב-1971
 6. תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל"ה-1975
 7. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל"ב-1972
 8. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972
 9. תקנות שירותי הכבאות (אמצעי כיבוי במוזיאונים), התשמ"ז-1986
 10. תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי), תשל"א-1971
 11. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר) תשל"ב 1972
 12. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה) התשל"ב 1972
 13. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי-מלון), תשל"ב-1972
 14. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים) תשל"ב 1972
 15. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי) התשכ"ה 1964
 16. תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב – 1992

ציוד מגן אישי

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997

בטיחות בעבודה בגובה

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007
 2. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו-1986
 3. תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), תשמ"ג-1983

בטיחות במחצבות

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965
 2. תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) התשנ"ח – 1998

בטיחות במוסדות רפואיים

 1. תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך-1960
 2. תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז -1997
 3. תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם – 1980
 4. תקנות הרוקחים (גז דו-חנקן חמצני), התשס"ו – 2005

בטיחות באירועים המוניים

 1. תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), תשמ"ט-1989

בטיחות בחקלאות

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972
 2. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), תשמ"ח-1988
 3. תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972
 4. תקנות שעות עבודה ברפתנות, תשי"א-1951
 5. תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א-1951

בטיחות בבניה

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988
 2. תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), תשס"א-2001
 3. תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-200
 4. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966
 5. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992
 6. צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961
 7. צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959
 8. תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954
 9. תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), תשמ"ד-1984
 10. תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) התשנ"ד – 1994\

חוקים ותקנות בנושא חשמל

 1. חוק החשמל, תשי"ד-1954
 2. תקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985
 3. תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991
 4. מצורפת תקנה: תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), תשע"ד-2014
 5. תקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט, התשנ"א-1991
 6. תקנות החשמל- הארקות יסוד, תשמ"א-1981
 7. תקנות החשמל – מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט, התשמ"ה-1984
 8. תקנות החשמל-התקנת מובלים, והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"ג-2002
 9. תקנות החשמל- התקנת מוליכים,התש"ל-1979
 10. תקנות החשמל-התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התש"ס-2000
 11. תקנות החשמל- התקנת גנרטורים למתח נמוך, התשמ"ז-1987
 12. תקנות החשמל- מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"ג-2002
 13. תקנות החשמל- התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט, התשנ-ג-1993
 14. תקנות החשמל-התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך, התשנ"ג-1993
 15. תקנות החשמל- העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע"ד-2014
 16. תקנות החשמל-מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט, התשנ"א-1991
 17. תקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשע"ב-2012
 18. תקנות החשמל- מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"א-2001
 19. תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2003
 20. תקנות החשמל-מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות, התשס"ג-2003
 21. תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990
 22. תקנות הבזק והחשמל -התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל, תשמ"ו-1986

בטיחות בחומרי נפץ

 1. חוק חומרי נפץ תשי"ד – 1954
 2. תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), תשנ"ד-1994
 3. תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש) התשנ"ד 1994
 4. אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים), התשנ"ט – 1999

בטיחות במשק הגז

 1. חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט – 1989
 2. חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002
 3. תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), תשע"ז-2016
 4. תקנות משק הגז הטבעי (דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה) התשס"ח 2008
 5. צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי), תשע"ח-2018
 6. תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי) התשס"ג – 2003
 7. תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) התשס"ו – 2006
 8. תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א – 2001
 9. צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות האחסנה של מיכלים ומיכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) התשנ"ג- 1992.
 10. צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (מכלי גז) התש"ן 1990
 11. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז) התשנ"א -1991
 12. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכלי גז תעשייתיים) התשנ"ד – 1993
 13. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מילוי ושיווק מכלי גז תעשייתיים) התשנ"ד – 1993

בטיחות במשק הנפט והדלק

 1. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) תשל"ז – 1976
 2. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק) תש"ל 1969

בטיחות בחומרי הדברה

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992
 2. תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964
 3. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה – 1975
 4. תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון) תשל"ב – 1971
 5. תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב – טמיק) תשל"ח – 1978
 6. תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה – 1994
 7. תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), תשל"ז – 1977
 8. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) התשנ"א – 1991

בטיחות לברכות שחיה

 1. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשנ"ד-1994
 2. תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה) התשס"ד – 2004

בטיחות במקומות ציבוריים ומוזיאונים

 1. חוק המוזיאונים, התשמ"ג – 1983
 2. תקנות המוזיאונים, התשמ"ה – 1984
 3. חוק הבטיחות במקומות ציבוריים התשכ"ג 1962

בטיחות בנמלי ים וספנות

 1. כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947
 2. תקנות הספנות (ימאים) התשס"ב – 2002
 3. תקנות הנמלים התשל"א 1971
 4. תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג – 1982
 5. תקנות הנמלים (בטיחות מכולות), התשמ"ג-1982
 6. תקנות הנמלים (מניעת רעש מזיק באוניות) התשמ"ה – 1985

בטיחות בקרינה מייננת, לייזר ובלתי מייננת

 1. תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס"ב – 2002
 2. תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), התשל"ט-1979
 3. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג-1992
 4. חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו – 2006
 5. תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ט – 2009
 6. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה 2005

אכיפה מנהלית בנושאי בטיחות

 1. צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז – 2017
 2. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013
 3. הנחיות להטלת צו המורה על הפסקת עבודה במקום העבודה
 4. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה), התשנ"ו – 1995

העסקת נשים

 1. חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
 2. תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001
 3. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), תשנ"ט-1999
 4. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), תשנ"ט-1999
 5. תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958
 6. תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו-1986
 7. תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955
 8. תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988
 9. תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), תשנ"א-1990
 10. תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), תשס"א-2000
 11. תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח-2008

העסקת נוער

 1. חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
 2. תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), תש"ס-2000
 3. תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958
 4. תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973
 5. תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו-1995
 6. תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לעניין בדיקות רפואיות), התשנ"ו-1996
 7. תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958
 8. תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשנ"ו-1995
 9. צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973
 10. צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ט-1979
 11. תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999

ציוד הנדסי ומתקני הרמה

רישום לציוד הנדסי

 1. חוק רישום ציוד הנדסי תשי"ז – 1957
 2. תקנות רישום ציוד הנדסי תשי"ט – 1959

תחום המעליות ובתוכו בטיחות במעליות

 1. צו הפיקוח על מצרכים (מחיר מרבי וריווח מרבי בהתקנת דלת תא במעלית) התשנ"ג – 1993
 2. תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת תא מעלית) התשנ"ג 1993
 3. צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (התקנת מעליות ומתן שרות למעליות) התשמ"ד – 1984

תאונות עבודה

 1. פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945
 2. תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת), תש"ם-1980

ביטוח לאומי

 1. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995
 2. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) התשמ"ו – 1985
 3. תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה) התשמ"ח – 1988

גיהות תעסוקתית

בטיחות בעבודה ברעש מזיק

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984

בטיחות בחומרים מסוכנים

 1. חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993
 2. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשמ"ד-1983
 3. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), תשמ"ד-1983
 4. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), תשמ"ד-1983
 5. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984
 6. תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים),תשמ"ה-1984
 7. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), תשמ"ה-1985
 8. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), תשמ"ה-1985
 9. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993
 10. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), תשנ"א-1990
 11. חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז – 1997
 12. חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993
 13. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), תשנ"ג-1993
 14. תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור),תשנ"ח-1998
 15. תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011
 16. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993
 17. כללי הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948
 18. תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח – 1998
 19. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א2001-
 20. תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) התשנ"ו – 1996
 21. תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) התשס"ג – 2003
 22. תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), תשס"ה-2005
 23. צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997
 24. תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"ד-1994
 25. תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), תשס"ד-2004
 26. צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני),תשס"ד-2004
 27. תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים) תשנ"ב 1991
 28. תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), תשס"ב-2002
 29. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א – 1990
 30. הודעה בדבר קביעת אתר ארצי לסילוק פסולת רדיואקטיבית

שינוע חומרים מסוכנים

 1. חוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997
 2. תקנות שירותי הובלה התשס"א – 2001
 3. תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים) התשמ"ד 1983
 4. תקנות מסילת הברזל (שינוע חומרים מסוכנים) התשנ"ט – 1999
 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת דלק), התשל"א – 1971

רווחה

רווחת העובד

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות), התשכ"ה-1965
 2. חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 3. תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו-1955
 4. תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב-1952
 5. תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2), תשי"ב-1952
 6. תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א-1951
 7. חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 8. תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל"א-1971
 9. תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958
 10. תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963
 11. תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), תשי"ז-1957
 12. תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן חופשה), תשכ"ד-1964
 13. תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), התשי"ז-1957
 14. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז 2007

הגבלת עישון

 1. חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג – 1983
 2. תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד- 1984
 3. תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (כללים בדבר הכשרת סדרנים ממונים), התשס"ז – 2007
 4. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס-הגבלת העישון במקומות ציבוריים), התשמ"ו – 1986

חוקים ותקנות בנושא חירום

חירום

 1. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951
 2. תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990
 3. צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים) התשנ"ה – 1995
 4. צווי בריאות העם בנושאי נגיף קורונה – מתעדכן

עזרה ראשונה

 1. חוק הצבת מכשירי החיאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008
 2. תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014
 3. תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988

חוקים ותקנות בנושא הגנת הסביבה

הגנת הסביבה

 1. תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג – 1993
 2. חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961
 3. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990
 4. תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג – 1992
 5. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979
 6. תקנות הטיס (רעש כלי טיס) תשל"ז – 1977
 7. תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר) התשנ"ב – 1992
 8. תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק) התשנ"ג – 1993
 9. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו – 2006
 10. חוק אוויר נקי התשס"ח – 2008
 11. חוק אוויר נקי (גילוי ניתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט – 2009

חברת אפקט הבטיחות

מאמר זה נכתב על ידי חברת "אפקט הבטיחות בע"מ" המספקת פתרונות מלאים בתחום הבטיחות, החירום והסביבה לארגונים ועסקים לצורך מוכנות מיטבית ועמידה בדרישות החוק. ביצוע הדרכות בתחום הבטיחותעזרה ראשונה וחומרים מסוכניםהדרכות בטיחות וכיבוי אששירותי ממונה בטיחותסקרי בטיחות, ליווי בעלי תפקיד בבטיחות, סיוע ברישוי עסקים, קבלת היתר רעליםתיק שטחתיק מפעל, ניהול האיכות בארגון לקבלת תקן ISO ועוד:

https://www.safety-effect.com

אפקט הבטיחות - כי המוכנות שלכם היא ההצלחה שלנו !

לייעוץ בנושא בטיחות פנו אלינו:

כל הזכויות שמורות Ⓒ לחברת אפקט הבטיחות בע"מ
Share on Facebook
דילוג לתוכן